logo

Program Partnerski ANNAX SAVER

(dalej „Regulamin”)

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem programu partnerskiego “ Annax Saver ”, zwanej dalej „programem partnerskim”, jest Annax sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bakalarskiej 15/17, NIP: 5223217615. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem programu jest polecanie usług firmy Annax innym firmom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ” Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01 listopada 2022 roku do 01 listopada 2023, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 7 Regulaminu
 3. Organizator jest przyznającym nagrodę w postaci jednorazowego rabatu w wysokości 10% (procent) na miesięczną usługę sprzątania na jeden wyznaczony obiekt
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 NAGRODY

 1. Za polecenie usług firmy Annax innym firmom, polecający otrzyma jednorazowy rabat w wysokości 10% (procent) od najniżej faktury kwoty brutto.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Program partnerski przeznaczony jest wyłącznie dla firm obecnie współpracujących z firmą Annax . 
 2. Udział w programie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w programie partnerskim oraz uzyskania Nagrody polecający powinien w czasie trwania programu : 
 4. Przedstawić dane personalne osoby, której poleciła skorzystania z naszych usług.
 5. Nowy klient który skorzysta z usług firmy sprzątającej Annax powinien przedstawić dane personalne osoby, która zachęciła go do skorzystania z naszych usług.
 6. Osoba polecona musi być nowym klientem, która nigdy nie korzystała z usług firmy Annax.
 7. Uczestnik może dokonać wielu poleceń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość rabatów,
 8. Polecające firmy, spółki, kontrahenci którzy wystawiają więcej niż jedną fakturę dla firmy Annax mogą skorzystać z rabatu tylko i wyłącznie dla jednej najniższej faktury.
 9. Datą uzyskania rabatu jest data podpisania kontraktu z nową firmą poleconą.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Programu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie pod adres Annax Sp. z o.o., Ul. Bakalarska 15/17 02-212 Warszawa lub na adres mailowy biuro@annax.pl.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.